Pàgines

divendres, 3 de maig de 2013


Una vegada més volem felicitar l'alumnat de 4t d'ESO de La Llauna pels bons resultats obtinguts en les Proves d'avaluació diagnòstica d'enguany. Són unes proves externes als centres de secundària per tal d'avaluar les competències i coneixements bàsics que ha d'haver adquirit l'alumnat al final de l'educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística i en competència matemàtica. L'alumnat del nostre centre queda situat en el nivell mitjà-alt en cadascuna de les competències. S'entén que un nivell mitjà-alt implica un bon domini de la competència i que els resultats estan per sobre el llindar de superació.

En competència lingüística de llengua catalana i castellana s'avalua la capacitat de comprendre diferents tipus de textos, d'interpretar-los i de valorar-los. També s'avalua la capacitat d'expressar-se per escrit amb idees clares i amb correcció lingüística. En competència lingüística de llengua anglesa s'avalua la capacitat d'entendre diferents tipus de textos, orals i escrits, en llengua estrangera. També s'avalua la capacitat d'expressar-se per escrit emprant una llengua estrangera. En competència matemàtica s'avalua la capacitat de comprendre, utilitzar i relacionar nombres, informacions numèriques i aspectes espacials de la realitat. Inclou operacions bàsiques, símbols i formes d'expressió i de raonament matemàtic, situacions i problemes relacionats amb la vida quotidiana.

Notícies com aquesta ens encoratgen a seguir treballant per encara millorar més els nostres resultats. Enhorabona!